Avg - Schildersbedrijf Eric VoetenKWALITATIEF SCHILDERWERK
VOOR EEN SCHERPE PRIJS

schilderwerk voor particuleren, bedrijven
en Vereniging van Eigenaren


Gripvelden 42
4707 ZE
roosendaal
06-46603927
B.T.W-id NL001682086B89
www.schildersbedrijfericvoeten.nl
info@schildersbedrijfericvoeten.nl

Op zoek naar een ervaren en kundig schildersbedrijf voor uw binnen- en/of buiten- schilderwerk? Schildersbedrijf Eric Voeten helpt u graag verder.
Het opspuiten van muurverf en/of lak  zorgt voor een fraai, egaal resultaat. Benieuwd? Schildersbedrijf Eric Voeten kan u informeren en adviseren.
Goed onderhoud en zo nodig renovatie zorgen voor het waardebehoud van uw woning of kantoorpand. Vraag Schildersbedrijf Eric Voeten om meer informatie.
Ga naar de inhoud

PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Schildersbedrijf Eric Voeten ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63496666, hierna te noemen:`Schildersbedrijf Eric Voeten".

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@schildersbedrijfericvoeten.nl
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen
Doel
Welke persoonsgegevens
grondslag
bewaartermijn
        

        

Externe ontvangers
Administratie
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
Uitvoering van:
  • Offerte
  • Factuur
 
Financiële administratie voor 7 jaar volgens wetgeving
Accountantskantoor
Versturen  digitale informatie mbt opdracht
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
 
Informatie verstrekken
aan klanten of leverancier
Volgens wetgeving of verwijderen nadat informatie verwerkt is
Leveranciers
Klanten
Cookies
De website van schildersbedrijf Eric Voeten maakt geen gebruik van cookies of analyse-programma’s.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Schildersbedrijf Eric Voeten. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  
 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  
 
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder delen wij onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan de accountant verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.  
 
Beveiliging persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Schildersbedrijf Eric Voeten, Gripvelden 42, 47087 ZE Roosendaal, telefoonnummer 06-46603927, mail: info@schildersbedrijfericvoeten.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   
 
Wijziging van het privacy beleid
Wij passen het privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Namens Eric Voeten van Schildersbedrijf Eric Voeten,
Roosendaal, 24 mei 2018
 
 
 
 
Terug naar de inhoud